Witamy na stronie ANTARIZ POLSKA Deklaracje Intrastat

Firma Antariz Polska oferuje usługi składania i wypełniania deklaracji Intrastat w wywozie i przywozie.

Udziela także porad związanych z obrotem towarami w krajach Unii Europejskiej, a także poza Nią.
Nasz zespół tworzą licencjonowani agenci celni z wieloletnim stażem - specjaliści najwyższej klasy.

Wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas współpracy z administracją celną oraz firmami krajowymi i zagranicznymi, tworzymy wizerunek nowoczesnej firmy otwartej na indywidualne potrzeby klientów. Dzięki stale podnoszonym kwalifikacjom zawodowym, a także monitorowaniu zmieniających się przepisów gwarantujemy Państwu wysoki poziom naszych usług.

Znajdziesz tu szczegółowe informacje o naszych usługach online i kontakt do zespołu obsługi klienta.

 

Podstawy prawne funkcjonowania systemu INTRASTAT w Polsce.

Przepisy wspólnotowe regulujące powyższe kwestie to przede wszystkim:

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 638/2004 Z DNIA 31 MARCA 2004 R. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3330/91 (Dz. U. WE Nr 102 z 07.04.2004 r.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami miedzy państwami członkowskimi

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1982/2004 Z DNIA 18 LISTOPADA 2004 R. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 638/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1901/2000 i Nr 3590/92 (Dz. U. WE Nr L 343/3 z dnia 19.11.2004 r.)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010r. zmieniające ww. rozporządzenie w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010r. zmieniające ww. rozporządzenie w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzajów transakcji

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (Dz. U. UE L 354/19 z dnia 14.12.2006 r.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. Nr L 282, z 28.10.2011 r.)